Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Người yêu thơ

§µo gia hïng chÝ ¸ng th¬ ca
§øc ®é oai phong kh¾p mäi nhµ
Bµnh th¬ Nam B¾c ra thÕ giíi
Th«ng cao bãng c¶ ngót ngµn th¬.

                                        Mẫn Ngọc Anh

Đêm thơ Nguyên Tiêu


§ªm th¬ V¨n MiÕu TÕt Nguyªn Tiªu
VÇng th¬ chiÕu s¸ng n­íc Nam triÒu
Th¬ t×nh non n­íc trong V¨n MiÕu
Quèc th¸i khang ninh v¹n ph­ưíc t×nh.

                               Mẫn Ngọc Anh

Bài thơ doanh nhân

LÊy trÝ tuÖ lµm ®ßn xoay kinh tÕ
Mçi vÇn th¬ xãa bá mäi ­u phiÒn
§Ó t©m hån ta khái bÞ ®iªn ®¶o
Tõng ®ªm ®ªm t«i m¬ ®­îc thÊy tiÒn

                              Mẫn Ngọc Anh