Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Bài thơ doanh nhân

LÊy trÝ tuÖ lµm ®ßn xoay kinh tÕ
Mçi vÇn th¬ xãa bá mäi ­u phiÒn
§Ó t©m hån ta khái bÞ ®iªn ®¶o
Tõng ®ªm ®ªm t«i m¬ ®­îc thÊy tiÒn

                              Mẫn Ngọc Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét