Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Đêm thơ Nguyên Tiêu


§ªm th¬ V¨n MiÕu TÕt Nguyªn Tiªu
VÇng th¬ chiÕu s¸ng n­íc Nam triÒu
Th¬ t×nh non n­íc trong V¨n MiÕu
Quèc th¸i khang ninh v¹n ph­ưíc t×nh.

                               Mẫn Ngọc Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét