Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Người yêu thơ

§µo gia hïng chÝ ¸ng th¬ ca
§øc ®é oai phong kh¾p mäi nhµ
Bµnh th¬ Nam B¾c ra thÕ giíi
Th«ng cao bãng c¶ ngót ngµn th¬.

                                        Mẫn Ngọc Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét