Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Mừng Đảng

Mừng Đảng tuổi tròn bẩy mươi lăm
Có Đảng đời ta sáng trăng rằm
Toàn dân mạnh khỏe đời no ấm
Nhà máy thôn trang đẹp vô ngần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét